Πέμπτη, Σεπτέμβριος 16, 2021

1. Το φτωχό διανοητικό ζώο, το λανθασμένα ονομαζόμε­νο άνθρωπος, μπορεί να αναπτύξει όλες τις κρυφές δυνα­τότητές του, εάν έτσι το θέλει, αλλά η ανάπτυξη όλων αυ­τών των δυνατοτήτων πραγματικά δεν είναι ένας ΝΟΜΟΣ.

2. Ο Νόμος για τον ΑΝΘΡΩΠΟ-ΜΗΧΑΝΗ είναι να γεννηθεί, να μεγαλώσει, να πολλαπλασιασθεί και να πεθάνει μέσα στον φαύλο κύκλο των μηχανικών νόμων της Φύσης.

3. Ο ΙΗΣΟΥΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ του οποίου γιορ­τάζουμε απόψε με τελετουργίες και γιορτές έλεγε το εξής:

4. "Προσπαθήστε να μπείτε από την στενή πόρτα, δι­ότι σάς λέω ότι πολλοί θα προσπαθούν να μπουν και δεν θα μπορούν".

5. Στενή είναι η πόρτα και στενός ο δρόμος που οδη­γεί στην ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων του ανθρώπου, αλ­λά πολύ λίγοι είναι εκείνοι που βρίσκουν αυτή τη πόρτα και αυτόν το δρόμο.

6. Ο δρόμος που οδηγεί στην ανάπτυξη όλων των κρυ­φών δυνατοτήτων του ανθρώπου πηγαίνει πράγματι εναντίον της φύσης, εναντίον του κόσμου, εναντίον της κανονικής και συνηθισμένης κοινωνικής ζωής, εναντίον του εαυτού μας, εναντίον όλων και όλων. 

7. Αυτό εξηγεί το γιατί ο ΔΡΟΜΟΣ είναι τόσο δύσκολος και αποκλειστικός και γι’ αυτό ονομάστηκε ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΚΟΨΗΣ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ.

8. Αυτός είναι ένας δρόμος πολύ πικρός, πιο πικρός και από την χολή. Είναι το αντίθετο της κανονικής ζωής, της καθημερινής ζωής, βασίζεται σε αρχές άλλης τάξης, βρίσκεται υποταγμένος σε άλλους νόμους.

9. ΤΟ ΦΤΩΧΟ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ ΖΩΟ, το λανθασμένα ονομαζό­μενο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, μπορεί να αναπτύξει όλες τις δυνατότητές του, εάν έτσι το θέλει, αλλά επίσης αυτές οι δυνατότη­τές του μπορεί να μένουν χωρίς καμία ανάπτυξη και μέχρι που μπορεί να χαθούν ΕΝΤΕΛΩΣ.

10. Πολλοί ΨΕΥΔΟ-ΕΣΩΤΕΡΙΣΤΕΣ και ΨΕΥΔΟ-ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΕΣ υποθέτουν λανθασμένα ότι αυτές οι δυνατότητες μπορούν να αναπτυχθούν διά μέσου των ΣΟΦΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, αλλά αυτή η ιδέα είναι εντελώς ψεύτικη διότι καμία ΜΗΧΑΝΙΚΗ δεν μπορεί να αναπτύξει όλες τις λανθά­νουσες ικανότητές μας.

11. Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ του ανθρώπου ποτέ δεν είναι προϊόν καμίας μηχανικής αλλά το αποτέλεσμα μιας συνειδητής εργασίας φτιαγμένης με πάρα πολύ υπομο­νή και πόνο από τον ίδιο τον εαυτό μας και μέσα από μας τους ίδιους.

12. Μόνο διά μέσου αδιάκοπων και διαδοχικών ΑΥΤΟΣΥ­ΝΕΙΔΗΤΩΝ εργασιών μέσα σε μας τους ίδιους, μπορούμε να αναπτύξουμε όλες τις κρυφές δυνατότητές μας.

13. Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ και προόδου και Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ και οπισθοδρόμησης είναι δύο μηχανικοί Νόμοι που δουλεύουν αρμονικά και μεθοδικά σε όλη τη φύση.

14. Όλα ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΑΝΟΔΙΚΑ και ΚΑΘΟΔΙΚΑ, προχωρούν και οπισθοδρομούν. Υπάρχει ΑΝΟΔΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ σε όλους τους οργανισμούς που γεννιούνται και αναπτύσσονται. Υπάρχει ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ σε όλους τους οργανισμούς που γερνούν και πεθαίνουν.

15. Στην συνηθισμένη ζωή της κάθε μέρας με όλες τις ΨΕΥΔΟ-ΕΣΩΤΕΡΙΣΤΙΚΕΣ, ΨΕΥΔΟ-ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΙΚΕΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ σχολές δεν υπάρχει τίποτα που να έχει τις πιθανότητες του ΔΡΟΜΟΥ και αργά ή γρήγορα μπορούν μόνο να μας οδηγούν στον θάνατο, δεν μπορούν να μας οδηγούν πουθενά αλλού.

16. ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΚΟΨΗΣ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ είναι γεμάτο κινδύνους μέσα και έξω.

17. Είναι πολύ σπάνιος εκείνος που βρίσκει τον δρό­μο αλλά είναι ακόμα πιο σπάνιο να βρεθεί κάποιος που να μην εγκαταλείψει τον δρόμο και να φθάσει στο ΤΕΡΜΑ.

18. Στον κόσμο υπάρχουν πολλές ΨΕΥΔΟ-ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΙΚΕΣ και ΨΕΥΔΟ-ΕΣΩΤΕΡΙΣΤΙΚΕΣ σχολές με πολύ καλές προθέσεις και αξιόλογες σπουδές που κανένα δεν βλάπτουν και όλους ωφελούν, αλλά αυτά δεν είναι Ο ΔΡΟΜΟΣ.

19. Πραγματικά Ο ΔΡΟΜΟΣ είναι αρκετά κρυμμένος, στε­νός και ακόμα χειρότερα ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΑ ΔΥΣΚΟΛΟΣ.

20. Ο ΔΡΟΜΟΣ δεν αρέσει παρά σε λίγους. Τα ΨΕΥΔΟ-Ε­ΣΩΤΕΡΙΣΤΙΚΑ και ΨΕΥΔΟ-ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΙΚΑ μέλη πολλών πολύ όμορφων Αδελφοτήτων απεχθάνονται τον δρόμο και τον χα­ρακτηρίζουν ΜΑΥΡΗ ΜΑΓΕΙΑ.

21. Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΥ ΖΩΟΥ του λανθασμένα ονομαζόμενου ΑΝΘΡΩΠΟΣ, είναι αναγκαία για την φύση μέχρι ένα σημείο πολύ καλά ορισμένο, πιο πέρα από αυτό το σημείο η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΙΠΟΔΟΥ γίνεται όχι μόνο μη αναγκαία για την φύση  αλλά επί­σης βλαβερή για την ίδια.

22. Οι διαδικασίες της ΑΝΟΔΙΚΗΣ και ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙ­ΞΗΣ της ανθρωπότητας αντιστοιχούν με τις περιόδους της ΑΝΟΔΙΚΗΣ και ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ των πλανητών στο διάστη­μα.

23. Μιλώντας ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ θα λέγαμε ότι στην πραγματι­κότητα η ανθρωπότητα δεν ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ. Γίνονται πολλές αλλαγές στην περιφέρεια της ανθρώπινης συνείδησης αλλά καμία στο κέντρο της.

24. Τα πλήθη που ζητωκραύγαζαν τον Νέρωνα και ζητούσαν τη      σταύρωση του Χριστού Ιησού, τα πλήθη που απολάμβαναν να λιθοβολούν τους προφήτες, είναι ακόμη τα ίδια, έχουν αλλάξει μόνο σώματα και συνήθειες, η ΟΥΣΙΑ παρα­μένει η ίδια, δεν έχει προοδεύσει.

25. Οι πλανήτες προκαλούν αλλαγές στην περιφέρεια του ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΥ ΖΩΟΥ μερικές φορές της ανοδικής εξέλιξης και άλλες φορές της καθοδικής, πέφτουν και σηκώνονται καινούργιοι πολιτισμοί, αλλά η ΨΥΧΗ, η ΟΥΣΙΑ, παραμένει η ίδια.

26. Αυτή η θλιβερή ανθρώπινη μυρμηγκοφωλιά ζει πάνω στην επιφάνεια της γης για να εκπληρώσει τους σκοπούς και τις ανάγκες της φύσης.

27. Η Γη δεν πετάει τίποτα διότι θέλει να ζήσει και χρησιμοποιεί τα ίδια τα προϊόντα της ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ όσο και τα του ΕΚΦΎΛΙΣΜΟΥ, ακόμα και αν στην κάθε περί­πτωση οι σκοποί είναι τελείως διαφορετικοί.

28. ΤΟ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ ΖΩΟ μπορεί να μετατραπεί σε αληθι­νό ΑΝΘΡΩΠΟ διά μέσου της ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗΣ, αλ­λά η ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ όλων των ανθρώπινων μαζών όχι μόνο είναι κάτι αδύνατο αλλά επίσης κάτι βλαβερό για τον πλανήτη στον οποίο ζούμε.

29. Η φύση δεν έχει ανάγκη από την ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΑΥΤΟ­ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ του ανθρώπου. Αυτό είναι μέχρι και αντίθετο στα ίδια τα συμφέροντά της, γι’ αυτό το λόγο υπάρχουν συγκεκριμένες δυνάμεις πολύ ειδικές, δυστυχώς μαύρες, που αντιστέκονται βίαια στην ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ του ανθρώπινου πλήθους.

30. Από την εποχή του διάσημου πολιτισμού "TIΚLIAMI-SHIANA", που υπήρξε πολλά χρόνια πριν από την γέννηση της Βαβυλωνίας, όλη η ζωή της ανθρωπότητας διαιρέθηκε σε δύο ρεύματα.

31. Το χριστιανικό Ευαγγέλιο μας μιλάει για τα δύο κοπάδια, το κοπάδι των προβάτων και το κοπάδι των εριφίων. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σχεδόν όλα τα ανθρώπινα όντα που κατοικούν την γη, ανήκουν πράγματι και από δικό τους δικαίωμα στο βασίλειο των εριφίων.

32. Η Φύση καταπίνει τα δικά της παιδιά. Η φύση τρώει τα κατσίκια της που είναι τόσο πολυάριθμα σαν την άμμο της θάλασσας.

33. Η ανθρώπινη ζωή στην γη ρέει σε δύο ρεύματα, αυτό των προβάτων και το των κατσικιών.

34. Ο άνθρωπος που κατέχει πραγματικά και αληθινά το ΕΙΝΑΙ, το ΙΝΤΙΜΟ, ακλουθεί το ρεύμα του ποταμού της ζωής.

35. Ο άνθρωπος που δεν κατέχει το EΙNAI ακολουθεί το ρεύμα του καταχθόνιου ποταμιού του θανάτου. Το ποτάμι της ζωής χάνεται στον Ωκεανό του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ.

36. Το ποτάμι του θανάτου χάνεται ανάμεσα στις ρωγ­μές των βαθιών περιοχών της γης.

37. Η γη έχει ανάγκη από τροφή και το ποτάμι του θα­νάτου την παίρνει μέσα στα μαύρα νερά του.

38. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει η ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟ­ΔΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, που γίνεται στο εσωτερικό του πλανήτη γη, χωρίς την δραστηριότητα των ανθρώπων με δέρμα εριφί­ων που μπαίνουν στον υπόγειο κόσμο.

39. Πίσω από όλον αυτό τον ζωτικό μηχανισμό του κό­σμου, πίσω από όλες αυτές τις χημικές διαδικασίες που κατατάσσουν τον σκληρό βράχο, βρίσκεται ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΨΥ­ΧΙΣΜΟΣ των ανθρώπων με δέρμα ΕΡΙΦΙΩΝ.

40. Οι καταχθόνιοι δίνουν φυσική σταθερότητα στο σί­δερο, στον πυρόλιθο και στο γρανίτη.

41. Εάν διά μέσου οποιασδήποτε διαδικασίας βγάζαμε από την ΚΟΛΑΣΗ (ΟΡΥΚΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ), όλους τους καταχθόνι­ους που την κατοικούν, ο σκληρός βράχος θα έχανε την στα­θερότητά του, την σκληρότητά του και θα γινότανε ελαστι­κός, πλαστικός, άχρηστος. Τότε το τέλος του θα ήταν ένα αναπόφευκτο γεγονός.

42. "Η ΠΡΩΤΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ" βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την πιθανότητα του να περάσει από το καταχθόνιο ρεύμα, το οποίο είναι προορισμένο να εξαφανι­σθεί μέσα στα βάθη της γης, στο φωτεινό ρεύμα που πρέπει να χυθεί μέσα στον ωκεανό του ΜΕΓΑΛΟΥ ΦΩΤΟΣ.

43. Δεν είναι εύκολο να περάσει κάποιος από το ΜΑΥ­ΡΟ ρεύμα στο ΑΣΠΡΟ ρεύμα. Γι’ αυτό το πέρασμα είναι αναγ­καίο να απαρνηθούμε όλα εκείνα που μας αρέσουν και μας φαίνονται σαν ευλογία, όλα εκείνα που μας φαίνονται πολύ ρομαντικά και αξιόλογα, κλπ.

44. Είναι αναγκαίο να πεθαίνουμε για τον κόσμο, να διαλύουμε το ΕΓΩ, να εγκαταλείπουμε εκείνο που έχει γεύση ηδονής και πάθους, κλπ.

45. Είναι αναγκαίο να ΓΕΝΝΗΘΟΥΜΕ και αυτή είναι μια εργασία με τον ΣΠΟΡΟ, με την σπορά, ένα σεξουαλικό πρόβλημα.

46. Είναι απαραίτητο να αγαπάμε τους συνανθρώπους μας και να θυσιαζόμαστε τελείως γι’ αυτούς.

47. Ο δρόμος είναι πιο πικρός από την χολή και δεν συμφέρει την φύση γιατί είναι αντίθετος στα σχέδιά της.

48. Το ορυκτό βασίλειο (ΚΟΛΑΣΗ) τρέφεται με την αν­θρωπότητα. Η ανθρωπότητα είναι μέρος της οργανικής ζωής της γης, η τροφή της γης. Εάν θα ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΤΑΝΕ όλη η ανθρωπότητα, αυτό θα ήτανε μοιραίο για το ορυκτό βασίλειο.

49. Η φύση αντιστέκεται στην ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩ­ΣΗ του ανθρώπου, διότι είναι αντίθετη στα δικά της συμ­φέροντα. Το κανονικό, το φυσικό είναι το Ορυκτό Βασίλειο να καταπίνει όλη την ανθρωπότητα.

50. Ο ΙΗΣΟΥΣ ο ΧΡΙΣΤΟΣ είπε: "από χίλιους που με ψάχνουν ένας με βρίσκει, από χίλιους που με βρίσκουν έ­νας με ακλουθεί και από χίλιους που με ακλουθούν ένας είναι δικός μου".

Α.Δ. Samael Aun Weor (απόσπασμα από το «Η Επιστήμη της Μουσικής»)