Πέμπτη, Σεπτέμβριος 16, 2021

Στο επίσημο κατώφλι του ναού των Δελφών βρισκόταν μια ιερή επιγραφή σκαλισμένη πάνω στη ζωντανή πέτρα, που έλε­γε: «ΓΝΩΘΙ Σ' ΑΥΤΟΝ. Γνώρισε τον εαυτό σου και θα γνωρί­σεις το Σύμπαν και τους Θεούς».

Η υπερβατική επιστήμη του διαλογισμού έχει σαν θεμέλιο λίθο αυτό το ιερό έμβλημα των αρχαίων ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΕΡΟΦΑΝΤΩΝ.

Αν στ' αλήθεια και με τρόπο πολύ ειλικρινή θέλουμε εμείς να θέσουμε τη βάση για το σωστό διαλογισμό είναι αναγκαίο να καταλάβουμε τον εαυτό μας σε όλα τα επίπεδα του νου.

Για να θέσουμε τη σωστή βάση του διαλογισμού εκ των πραγμάτων πρέπει να είμαστε ελεύθεροι από τη φιλοδοξία, τον εγωισμό, το φόβο, το μίσος, την απληστία για ψυχικές δυνά­μεις, την ανυπομονησία για αποτελέσματα κ.λπ., κ.λπ., κ,λπ.

Είναι ολοφάνερο και έξω από κάθε αμφιβολία ότι αφού τοπο­θετήσουμε το ΘΕΜΕΛΙΟ ΛΙΘΟ του διαλογισμού, ο νους μένει ήσυχος και σε βαθειά και επιβλητική σιωπή.

Από την άποψη της αυστηρής λογικής είναι παράλογο να θέλουμε να δοκιμάσουμε το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ χωρίς να γνωρίζου­με τους εαυτούς μας.

Είναι επείγον να καταλάβουμε με μορφή ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ και σε όλα τα πεδία του νου κάθε πρόβλημα που ανακύπτει στο νου, κάθε επιθυμία, κάθε ανάμνηση, κάθε ελάττωμα ψυχολογι­κό κ.λπ.

Είναι ολοφάνερο ότι κατά τη διάρκεια του διαλογισμού περ­νούν από την οθόνη του νου σε παρέλαση, όλα τα ψυχολογικά ελαττώματα που μας χαρακτηρίζουν όλες μας οι χαρές και οι λύπες, θύμησες αμέτρητες, πολλαπλές ωθήσεις που προέρ­χονται είτε από τον εξωτερικό κόσμο είτε από τον εσωτερικό, επιθυμίες όλων των μορφών, πάθη όλων των τύπων, παλιές μνησικακίες, μίση κ.λπ. Αυτός που θέλει στ’ αλήθεια να τοπο­θετήσει το θεμέλιο λίθο του διαλογισμού, πρέπει να δώσει μεγά­λη προσοχή σ' αυτές τις θετικές και αρνητικές αξίες της αντί­ληψης μας και να τις καταλάβει με τρόπο ολοκληρωτικό όχι μόνο στο απλό διανοητικό επίπεδο, αλλά επίσης σε όλα τα υπο­συνείδητα, υπερσυνείδητα και ασυνείδητα πεδία του νου. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο νους έχει πολλά επίπεδα.

Η μελέτη σε βάθος όλων αυτών των αξιών σημαίνει εκ των πραγμάτων την αυτογνωσία.

Κάθε ταινία στην οθόνη του νου έχει μια αρχή και ένα τέλος. Όταν τελειώσει η παρέλαση μορφών, επιθυμιών, παθών, φιλο­δοξιών, αναμνήσεων κ.λπ., τότε ο νους μένει ήσυχος και σε βαθειά σιωπή. ΑΔΕΙΟΣ από οποιασδήποτε μορφής σκέψεις.

Οι σύγχρονοι σπουδαστές ψυχολογίας χρειάζεται να δοκιμά­σουν το φωτισμένο κενό. Η εισβολή του ΚΕΝΟΥ μέσα στον ίδιο μας το νου επιτρέπει να δοκιμάσουμε, αισθανθούμε, ζήσουμε ένα στοιχείο που μετατρέπει αυτό το ΣΤΟΙΧΕΙΟ είναι το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ. Να ξεχωρίζουμε μεταξύ ενός νου που είναι ήσυχος και ενός νου που είναι ησυχασμένος βίαια.

Να ξεχωρίζουμε ένα νου που βρίσκεται σε σιωπή από ένα νου που τον έχουμε σωπάσει με το ζόρι.

Στο φως κάθε λογικού συμπεράσματος πρέπει να καταλά­βουμε όταν όταν ο νους ησυχάζει με τη βία, στο βάθος και σε άλλα επίπεδα δεν είναι ήσυχος και παλεύει για να ελευθερω­θεί. Από την αναλυτική άποψη πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν ο νους έχει σωπάσει με το ζόρι, στο βάθος δεν είναι σιωπηλός: φωνάζει και απελπίζεται τρομερά.

Η αληθινή ησυχία και η σιωπή φυσιολογική και αυθόρμητη του νου έρχεται σε μας σαν μια χάρη, σαν μια ευτυχία, όταν τελει­ώσει η πολύ εσωτερική ταινία της ίδιας μας της ύπαρξης στην θαυμαστή οθόνη του διανοητικού.

Μόνο όταν ο νους είναι φυσιολογικά και αυθόρμητα ήσυχος, μόνο όταν ο νους βρίσκεται σε απολαυστική σιωπή έρχεται η εισβολή του ΦΩΤΙΣΜΕΝΟΥ ΚΕΝΟΥ.

Το ΚΕΝΟ δεν είναι εύκολο να εξηγηθεί. Δεν είναι καθοριστι­κό ούτε περιγραφικό, οποιαδήποτε αντίληψη και αν δώσουμε εμείς γι' αυτό μπορεί να σφάλει στο κύριο σημείο. Το ΚΕΝΟ δεν μπορεί να περιγραφεί ή εκφραστεί με λόγια. Αυτό οφείλε­ται στο ότι η ανθρώπινη γλώσσα έχει δημιουργηθεί κυρίως για να εκφράζει πράγματα, σκέψεις και υπαρκτά συναισθήματα· δεν είναι κατάλληλη για να εκφράζει κατά τρόπο καθαρό και αποτε­λεσματικό φαινόμενα, πράγματα και συναισθήματα ΜΗ ΥΠΑΡ­ΚΤΑ.

Το να προσπαθείς να συζητήσεις το ΚΕΝΟ μέσα στα πλαίσια μιας γλώσσας περιορισμένης από τις μορφές της ύπαρξης, πραγματικά χωρίς καμιά αμφιβολία είναι εκ των πραγμάτων κου­τό και απόλυτα λαθεμένο.

«Η ΜΟΡΦΗ ΔΕΝ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΝΟ ΔΕΝ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ».

«Η ΜΟΡΦΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΜΟΡΦΗ. ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ ΠΟΥ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΥΠΑΡ­ΧΟΥΝ».

«ΤΟ ΚΕΝΟ ΚΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΑΛΛΗΛΟΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΝΤΑΙ. ΤΟ ΚΕΝΟ ΚΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΝΤΑΙ».

«ΟΤΑΝ ΤΑ ΟΝΤΑ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΒΛΕΠΟΥΝ ΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΒΛΕΠΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΥΠΑΡΚΤΗ ΤΟΥ ΟΨΗ, ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΚΕΝΗ ΤΟΥ ΟΨΗ». «Κάθε ON ΦΩΤΙΣΜΕΝΟ μπορεί να βλέπει ταυτόχρονα την υπαρκτή όψη και το ΚΕΝΟ κάθε πράγματος».

«ΤΟ ΚΕΝΟ είναι απλά όρος που υποδηλώνει τη φύση ΜΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ και ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ των όντων και ένα σημάδι ενδεικτικό της κατάστασης απόλυτης αποκόλλησης και ελευ­θερίας».

Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων, λυκείων και πανεπιστημίων πρέπει να μελετήσουν σε βάθος την Επαναστατική μας Ψυχο­λογία και κατόπιν να διδάξουν στους σπουδαστές το δρόμο που οδηγεί στην εμπειρία του πραγματικού.

Είναι δυνατόν να φτάσουμε στην ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑ­ΤΙΚΟΥ μόνο όταν η σκέψη έχει τελειώσει.

Η εισβολή του ΚΕΝΟΥ μας επιτρέπει να δοκιμάσουμε το ΚΑΘΑΡΙΟ ΦΩΣ της ΑΓΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Αυτή η ΠΑΡΟΥΣΑ ΓΝΩΣΗ στην πραγματικότητα ΚΕΝΟ, χω­ρίς χαρακτηριστικό και χωρίς χρώμα, ΚΕΝΟ ΑΠΟ ΦΥΣΗ, είναι η ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, η παγκόσμια καλοσύνη.

Η ΕΥΦΥΪΑ ΣΟΥ της οποίας η αληθινή φύση είναι το κενό, που δεν πρέπει να αντικρύζεται σαν ΚΕΝΟ του ΤΙΠΟΤΑ, αλλά σαν την ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΕΥΦΥΪΑ χωρίς παγίδες, λαμπρή, παγκόσμια και ευτυχής είναι η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, ο ΒΟΥΔΑΣ ο Παγκοσμίως Σοφός. Η ΔΙΚΗ σου ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΕΝΗ και η ΕΥΦΥΪΑ αστρα­φτερή και εύθυμη είναι αχώριστες. Η ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΣ είναι το DHARMA-KAYA: Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΛΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΗΣ.

Η δική σου ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ αστραφτερή, ΚΕΝΗ και αχώριστη από το μεγάλο ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΛΑΜΨΗΣ, δεν έχει ούτε ΓΕΝΝΗΣΗ ΟΥΤΕ ΘΑΝΑΤΟ. Και είναι το αμετάβλητο φως του ΑΜΙΤΑΡΑ ΒΟΥΔΑ. Αυτή η γνώση φτάνει. Το να αναγνωρίζεις το ΚΕΝΟ της δικής σου ΕΥΦΥΪΑΣ σαν την ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του BUDDHA και να τον θεωρείς σαν τη δική σου ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ είναι να συνε­χίζεις στο ΘΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑ του BUDDHA

Διατήρησε το διανοητικό σου χωρίς να αποσπάσαι κατά τη διάρκεια του διαλογισμού σου, ξέχνα ότι είσαι σε διαλογισμό, μην σκέπτεσαι ότι είσαι σε διαλογισμό, γιατί όταν σκέπτεσαι ότι διαλογίζεσαι, αυτή η σκέψη αρκεί για να ταράξει το διαλογισμό. Ο νους ΣΟΥ πρέπει να μείνει ΚΕΝΟΣ για να πειραματιστεί το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ.

Α.Δ. Samael Aun Weor (απόσπασμα από το «Βασική Εκπαίδευση»)