Πέμπτη, Σεπτέμβριος 16, 2021

Η επαναστατική ψυχολογία της νέας εποχής βεβαιώνει ότι η οργανική μηχανή του διανοητικού ΖΩΟΥ, που λανθασμένα ονο­μάζεται άνθρωπος, υπάρχει σε μορφή τρικεντρική ή τριεγκεφαλική.  

Ο πρώτος εγκέφαλος είναι κλεισμένος στην κρανιακή κοιλό­τητα. Ο δεύτερος εγκέφαλος αντιστοιχεί στη σπονδυλική στή­λη με το νωτιαίο μυελό και όλες τις νευρικές απολήξεις. Ο τρίτος εγκέφαλος δεν βρίσκεται σε ένα καθορισμένο μέρος ούτε όμως είναι ένα καθορισμένο όργανο. Στην πραγματικότη­τα ο τρίτος εγκέφαλος αποτελείται από το νευρικό σύμπλεγμα του συμπαθητικού και γενικά από όλα τα επιμέρους νευρικά συμπλέγματα του ανθρώπινου οργανισμού.

Ο πρώτος εγκέφαλος είναι το κέντρο σκέψης. Ο δεύτερος εγκέφαλος είναι το κέντρο κίνησης, κοινά ονομαζόμενο κινητι­κό κέντρο. Ο τρίτος εγκέφαλος είναι το συγκινησιακό κέντρο.

Είναι απόλυτα αποδεδειγμένο στην πράξη ότι κάθε κατάχρη­ση του σκεπτόμενου εγκέφαλου προκαλεί υπερβολική φθορά διανοητικής ενέργειας. Είναι λοιπόν λογικό να βεβαιώσουμε χωρίς αμφιβολία ότι τα τρελλοκομεία είναι αληθινά νεκροτα­φεία διανοητικώς νεκρών.

Τα αρμονικά και ελεγχόμενα αθλήματα είναι χρήσιμα για το κινητικό κέντρο, αλλά η κατάχρηση στ' αθλήματα σημαίνει υ­περβολική φθορά κινητικής ενέργειας και το αποτέλεσμα συνή­θως είναι καταστροφικό. Δεν είναι ανόητο να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν νεκροί του κινητικού εγκέφαλου. Αυτοί οι νεκροί είναι γνωστοί σαν άρρωστοι από ημιπληγία, παραπληγία, παράλυση σταδιακή κ.λπ.

Η αίσθηση της αισθητικής ο μυστικισμός, η έκσταση, η ανώ­τερη μουσική, είναι αναγκαία για να καλλιεργήσουμε το συγκι­νησιακό κέντρο, αλλά η κατάχρηση αυτού του εγκέφαλου προ­καλεί άχρηστη φθορά και σπατάλη των συγκινησιακών ενεργει­ών. Κάνουν κατάχρηση του συγκινησιακού εγκέφαλου οι υπαρξιστές του «νέου κύματος», οι φανατικοί του ροκ, οι αισθησιακοί ψευτοκαλλιτέχνες της μοντέρνας τέχνης, οι νο­σηρά παθιασμένοι από την ηδονή κ.λπ.

Ακόμα και αν φαίνεται απίστευτο, ο θάνατος εξελίσσεται κα­τά τρίτα σε κάθε άτομο. Ήδη είναι αποδεδειγμένο κατά κόρο ότι κάθε αρρώστια έχει τη βάση της σε οποιοδήποτε από τους τρεις εγκέφαλους.

Ο μεγάλος νόμος έχει καταθέσει σοφά σε κάθε έναν από τους τρεις εγκέφαλους του διανοητικού ζώου κάποιο καθορι­σμένο κεφάλαιο από ΖΩΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ. Το να εξοικονομείς αυτό το κεφάλαιο σημαίνει εκ των πραγμάτων επιμήκυνση της ζωής, και το να σπαταλάς αυτό το κεφάλαιο είναι θάνατος.

Αρχαίες παραδόσεις που έφτασαν μέχρι εμάς από την τρο­μακτική νύχτα των αιώνων βεβαιώνουν ότι ο μέσος όρος ζωής στην Παλιά Ήπειρο MU, που βρισκόταν στον Ειρηνικό Ωκεανό, κυμαινόταν μεταξύ δώδεκα και δεκαπέντε αιώνων.

Με το πέρασμα των αιώνων δια μέσου όλων των ηλικιών, η λαθεμένη χρήση των τριών εγκεφάλων άρχισε να ελαττώνει τη ζωή σιγά-σιγά.

Στην ηλιόλουστη χώρα ΚΕΜ... εκεί στην Παλιά Αίγυπτο των Φαραώ, ο μέσος όρος ζωής έφτανε πια μόνο τα εκατόν σαρά­ντα χρόνια.

Σήμερα στους μοντέρνους καιρούς της βενζίνης και του πλαστικού, ο- αυτή την εποχή του υπαρξισμού και των επανα­στατών του ροκ, ο μέσος όρος της ανθρώπινης ζωής σύμφωνα με ορισμένες ασφαλιστικές εταιρίες είναι μόλις πενήντα χρό­νια.

Οι κύριοι Μαρξιστές-Λενινιστές της ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, φανφαρόνοι και ψεύτες όπως πάντα, γυρίζουν διαδίδοντας ότι ανακάλυψαν ορούς πολύ ειδικούς που μακραίνουν τη ζωή αλλά το γεροντάκι ο Κρούτσεφ ακόμα δεν είναι ογδόντα χρόνων και πρέπει να ζητήσει την άδεια από το ένα πόδι για να σηκώσει το άλλο. Στο κέντρο της ΑΣΙΑΣ υπάρχει μια θρησκευτική κοινότη­τα που αποτελείται από γέρους που πια δεν θυμούνται τη νεότητά τους.

Ο μέσος όρος ζωής αυτών των γέρων κυμαίνεται από τετρα­κόσια μέχρι πεντακόσια χρόνια. Όλο το μυστικό της μακροζωί­ας αυτών των Ασιατών καλόγερων είναι η σοφή χρήση των τριών εγκεφάλων.

Η ισορροπημένη και αρμονική λειτουργία των τριών εγκεφά­λων σημαίνει αποταμίευση των ΖΩΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ και σαν λογική συνέπεια, παράταση της ζωής.

Υπάρχει ένας κοσμικός ΝΟΜΟΣ γνωστός σαν «ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΜΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ». Οι καλόγεροι του πα­ραπάνω Μοναστηριού ξέρουν να χρησιμοποιούν αυτόν το νόμο μέσω της χρήσης των τριών εγκεφάλων. Η απαρχαιωμένη παι­δαγωγική οδηγεί τους μαθητές και μαθήτριες στην κατάχρηση του εγκέφαλου που σκέπτεται της οποίας τα αποτελέσματα είναι γνωστά στην ψυχιατρική.

Η έξυπνη καλλιέργεια των τριών εγκεφάλων είναι η ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Στις παλιές σχολές μυστηρίων της Βαβυλώνας, Ελλάδας, Ινδίας, Περσίας, Αιγύπτου κ.λπ., οι μαθητές και μαθή­τριες έπαιρναν πληροφόρηση ολοκληρωμένη κατ' ευθείαν για τους τρεις εγκεφάλους τους μέσω της διδασκαλίας του χορού, της μουσικής, κ.λπ., έξυπνα συνδυασμένων. , Τα θέατρα των αρχαίων εποχών αποτελούσαν μέρος του σχολείου. Το δράμα, η κωμωδία, η τραγωδία, συνδυασμένα με ειδική μιμητική, τη μουσική, τη διδασκαλία του λόγου, κ.λπ., χρησίμευαν για να πληροφορήσουν τους τρεις εγκέφαλους του κάθε ατόμου. Τότε οι σπουδαστές δεν έκαναν κατάχρηση του διανοητικού εγκέφαλου και ήξεραν να χρησιμοποιούν έξυπνα και με τρόπο ισορροπημένο τους τρεις εγκέφαλους τους.

Οι χοροί των Ελευσίνιων Μυστηρίων στην Ελλάδα το θέατρο στη Βαβυλώνα, η γλυπτική στην Ελλάδα, χρησιμοποιήθηκαν πά­ντοτε για τη μετάδοση γνώσεων στους μαθητές και μαθήτριες. Τώρα, στους σημερινούς διεστραμμένους καιρούς του ροκ, οι μαθητές και μαθήτριες μπερδεμένοι και αποπροσανατολισμέ­νοι προχωρούν από το σκοτεινό δρόμο της διανοητικής κατά­χρησης.

Τώρα πια δεν υπάρχουν αληθινά δημιουργικά συστήματα για την αρμονική καλλιέργεια των τριών εγκεφάλων.

Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων, λυκείων και πανεπιστημίων, μόνο κατευθύνουν την άπιστη μνήμη των βαριεστημένων μαθη­τών που περιμένουν ανυπόμονα την ώρα που θα βγουν από την τάξη.

Είναι επείγον, είναι απαραίτητο να ξέρεις να συνδυάσεις το διανοητικό, κινητικό και συγκινησιακό με πρόθεση να μεταβιβά­σεις ολοκληρωμένη πληροφόρηση στους τρεις εγκεφάλους του σπουδαστή.

Είναι ανόητο το να πληροφορήσεις τον ένα μόνο εγκέφαλο. Ο πρώτος εγκέφαλος δεν είναι ο μόνος της γνώσης. Αποβαίνει εγκληματικό το να κάνουμε κατάχρηση στο διανοητικό εγκέφα­λο των μαθητών και μαθητριών.

Η ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θα πρέπει να οδηγήσει τους σπου­δαστές από το δρόμο της αρμονικής ανάπτυξης.

Η επαναστατική ψυχολογία διδάσκει καθαρά ότι οι τρεις εγκέ­φαλοι έχουν τρεις τύπους από ανεξάρτητες διασυνδέσεις ε­ντελώς διαφορετικές. Αυτοί οι τρεις τύποι διασύνδεσης δέχο­νται διαφορετικούς παλμούς από το Είναι.

Αυτό μας δίνει εκ των πραγμάτων τρεις διαφορετικές προ­σωπικότητες που δεν διαθέτουν τίποτα το κοινό ούτε στην ιδι­οσυγκρασία τους ούτε στις εκδηλώσεις τους.

Η επαναστατική ψυχολογία της νέας εποχής διδάσκει ότι σε κάθε άτομο υπάρχουν τρεις διαφορετικές ψυχολογικές όψεις. Με το ένα μέρος της ψυχικής ουσίας επιθυμούμε ένα πράγμα, με άλλο μέρος επιθυμούμε ένα άλλο εντελώς διαφορετικό και χάρη στο τρίτο μέρος κάνουμε κάτι εντελώς αντίθετο.

Σε μία στιγμή μεγάλου πόνου, κάποτε στο χάσιμο ενός αγα­πημένου προσώπου ή σ' οποιαδήποτε άλλη οικεία καταστροφή, η συγκινησιακή προσωπικότητα φθάνει μέχρι την απελπισία ενώ η διανοητική προσωπικότητα διερωτάται το γιατί όλης αυτής της τραγωδίας και η προσωπικότητα της κίνησης το μόνο που θέλει είναι να εξαφανιστεί από τη σκηνή.

Αυτές οι τρεις προσωπικότητες διαφορετικές, αλλιώτικες και πολλές φορές μέχρι και αντιφατικές πρέπει να καλλιεργη­θούν έξυπνα και να καθοδηγηθούν με μεθόδους και ειδικά συ­στήματα σε όλα τα σχολεία, λύκεια και πανεπιστήμια.

Από τη ψυχολογική σκοπιά είναι ανόητο το να μορφώνουμε αποκλειστικά τη διανοητική προσωπικότητα. Ο άνθρωπος έχει τρεις προσωπικότητες που χρειάζονται επειγόντως τη ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

Α.Δ. Samael Aun Weor (απόσπασμα από το «Βασική Εκπαίδευση»)