Παρασκευή, Σεπτέμβριος 24, 2021

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ

Η Γνώση μας διδάσκει, ότι τα όνειρα ή μηνύματα που το είναι βάζει μέσα σε μας, κατά την διάρκεια των αστρικών βιώσεων, πρέπει να ερμηνεύονται δια μέ­σου του νόμου των αναλογιών, του νόμου των αντιθέτων ή του νόμου των συμβολικών συνεταιρισμών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ

Η Γνώση διδάσκει ότι υπάρχουν πολλές διαφορε­τικές τάξεις ονείρων, που η σύγχρονη καταπτωτική ψυ­χολογία του Δυτικού Ημισφαίριου, αγνοεί ριζικά.

Αναντίρρητα τα όνειρα είναι διαφορετικής, ιδιαί­τερης ποιότητας, πράγμα που οφείλεται στο συγκεκρι­μένο γεγονός ότι βρίσκονται συσχετισμένα με κάθε ένα από τα ψυχικά κέντρα του ανθρώπινου οργανισμού.

Με ωμή ειλικρίνεια και χωρίς καμιά υπερβολή, μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των ονείρων συναντιούνται συνδεδεμένα με το Ένστικτο-Κινητικό Κέντρο; Αυτά είναι, ήχος και ηχώ των πραγμάτων που είδαμε μέσα  στην ημέρα, απλές αισθήσεις και κινήσεις ή μόνον αστρική επανάληψη αυτού που ζούμε καθημερινά.

Επίσης μπορεί να είναι όνειρα, συγκινησιακά, σεξουαλικά, διανοητικά, ένστικτο-κινητικά, κλπ.

Τα πιο σημαντικά όνειρα, οι εσωτερικές βιώσεις του Είναι, βρίσκονται συνδεδεμένα στα εξής δυο κέν­τρα: Ανώτερο Συγκινησιακό και Ανώτερο Διανοητικό.

Βεβαίως καταλήγουν ενδιαφέροντα τα όνειρα τα σχετικά

με τα δυο ανώτερα κέντρα, χαρακτηρίζονται (με) αυτό που μπορούμε να ονομάσουμε, μια δραματική τυπο­ποίηση.

Καθένας από εμάς είναι ένα μαθηματικό σημείο στο διάστημα και χρησιμεύει σαν όχημα σε ορισμένα σύνολα από "Αξίες" (Λευκές ή Μαύρες, καλές ή κακές). Ο θάνατος είναι  ένα υπόλοιπο από θραύσματα, αφού τελειώσει η μαθηματική επιχείρηση, το μόνο που

μένει είναι οι "Αξίες".

Σύμφωνα με το νόμο της επιστροφής, είναι φανερό ότι επιστρέφουν οι "Αξίες", ξανά-ενσαρκώνονται. Εάν ένας άνθρωπος αρχίζει να ασχολείται πιο συνειδητά με τον μικρό κύκλο των γεγονότων της υπο­τροπής της προσωπικής του  ζωής, θα μπορεί τότε να επαλήθευσει ο ίδιος, δια μέσου της Άμεσης Μυστικής Εμπειρίας, ότι στο καθημερινό όνειρο επαναλαμβάνεται πάντα η ίδια μαθηματική πράξη του θανάτου.

Η επιστροφή στην κατάσταση Επαγρύπνησης περιλα­μβάνει εκ των πραγμάτων την "Επιστροφή" των "Αξιών" στο εσωτερικό του φυσικού σώματος.

Κατά την απουσία του φυσικού σώματος, κατά την διάρκεια του κανονικού ονείρου, οι "Άξιες" βυθισμέ­νες στο "Αστρικό φως", έλκονται και απομακρύνονται σύμ­φωνα με τους νόμους του Παγκόσμιου Μαγνητισμού.

Η  Γνώση μας διδάσκει ότι είμαστε  σε  σχέση  με έναν εσωτερικό κόσμο, αόρατο από τις φυσικές αισθή­σεις αλλά ορατό από την Διόραση.

Μια από τις πιο εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι ότι ο κόσμος ζει σκεπτόμενος ότι υπάρχει μόνο σε σχέ­ση με τον Εξωτερικό Κόσμο.

Ο  Εσωτερικός  Αόρατος κόσμος είναι   πολύ περισσό­τερο εκτεταμένος και περιλαμβάνει πολλά περισσότερα ενδιαφέροντα πράγματα,   από τον εξωτερικό  κόσμο αντί­θετα, ο οποίος πάντοτε παρατηρείται δια μέσου των πέντε παραθύρων των αισθήσεων. Πολλά όνειρα αναφέ­ρονται στον τόπο όπου βρισκόμαστε στον Εσωτερικό Αόρατο κόσμο, από τον οποίο αναβλύζουν οι διάφορες περιστάσεις  της  ζωής... Το λεξιλόγιο των ονείρων είναι δυνατόν να συγκριθεί ακριβώς με τις παραβολές. Εκείνοι που ερμηνεύουν αυτό κυριολεκτικά σκέπτονται ότι ο Σπορέας του Χριστικού Ευαγγελίου (έσπειρε) και ότι ο σπόρος έπεσε σε πετρώδες έδαφος κλπ. κλπ.

Περισσότερο δεν καταλαβαίνουν το νόημα αυτής της παραβολής επειδή αυτή καθ' εαυτή ανήκει στο συμ­βολικό λεξιλόγιο του Ανώτερου Συγκινησιακού Κέντρου.

Δεν είναι περιττό να θυμόμαστε ότι ΟΛΟΚΛΗΡΟ το ΟΝΕΙΡΟ, όσο παράλογο και ασυνάρτητο και αν είναι, έχει κάποιο νόημα, μπορεί να μας δείχνει όχι μόνο το Ψυχικό Κέντρο με το οποίο ευρίσκεται συνδυασμένο, μέχρι επίσης την ψυχολογική κατάσταση αυτού του κέντρου.

Ποιές είναι οι διανοητικές λειτουργίες κατά την διάρκεια της κατάστασης του ονείρου; Ποιά συναισθή­ματα μας συνταράσσουν και μας συγκινούν; Ποιές είναι οι ενέργειες μας έξω από το φυσικό σώμα; Ποιές ενστι­κτώδεις αισθήσεις κυριαρχούν; Πήραμε σημείωση (προ­σέξαμε) την σεξουαλική μας κατάσταση κατά την διάρ­κεια του ονείρου;                                                                                                     

Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τους ίδιους μας τους εαυτούς. Δίκαια είπε ο Πλάτων: "Ο άνθρωπος αναγνωρίζεται από τα όνειρα του." Εάν έχουμε καταλά­βει την ακτίνα της Δημιουργίας θα ξέρουμε επίσης ότι σε κάθε στιγμή της ζωής φθάνουν σε μας επιρροές οι οποίες είναι διαφορετικής ποιότητας.

Είναι ακριβές να θυμόμαστε πάντα ότι υπάρχουν επιρροές ανώτερες που ενεργούν σε μας και ότι είναι καταγραμμένες από το ψυχικό μας μηχάνημα, όμως αν είμαστε προσηλωμένοι στις αισθήσεις μας και δεν δίνουμε προσοχή στην εσωτερική μας ζωή, τότε τόσο λιγότερο θα επιτύχουμε να συλλάβουμε αυτές τις επιρροές.

Καθίσταται  χρήσιμο  να  συλλαμβάνουμε μηνύματα και να είμαστε σε επαφή με τους Μύστες Αζτέκους, Μα­γιάς, Τολτέκους, Αιγυπτίους, Έλληνες κτλ. κτλ.

Τα  Ανώτερα κέντρα, βρίσκονται εντελώς ανεπτυγ­μένα σε μας και μας μεταδίδουν μηνύματα που πρέπει να μάθουμε να συλλαμβάνουμε συνειδητά.

Όταν κάποιος αρχίζει να υπολογίζει το βαθύ νόημα αυτών των υπέροχων ονείρων, είναι σημάδι ότι ορισμέ­νες δυνάμεις αγωνίζονται για να ξυπνήσουμε, να θερα­πευθούμε ή να εξυγιανθούμε.

 

ΟΝΕΙΡΑ  ΚΑΙ  ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΑΓΕΛΑΔΑ: Αντιπροσωπεύει την Θεϊκή Μητέρα, και την Μητέρα Φύση. Εάν μια αγελάδα μαύρη μας επιτίθεται, είναι σύμβολο μαύρων επιθέσεων. Εάν η αγελάδα είναι αδύνατη, θα ύπαρξη μια έλλειψη.

ΑΓΚΑΘΙΑ:  Νικάτε τον κίνδυνο με πόνο. Χριστική θέλη­ση. Αυτό αναγγέλλει χωρίς αμφιβολία πόνους ταλαιπωρίες.

ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ: Εάν ταξιδεύουμε, μέσα σε αεροπλάνο, μας προσκαλούν να πραγματοποιήσουμε εσωτερικές προσπά­θειες.  Εάν το αεροπλάνο πέφτει αυτό μας αναγγέλλει ότι ένα σχέδιο που είχαμε να κάνουμε δεν θα ωρίμαση (τελείωση).

ΑΕΤΟΣ: Αυτός που δουλεύει ασταμάτητα, σημαίνει ότι δεν πρέπει να χάνουμε καιρό. Είναι επείγον να κάνου­με μία μετατροπή στον εαυτό μας.

ΑΙΜΑ:  Ηθικοί πόνοι θα έλθουν.

ΑΙΜΟΡΑΓΙΑ: Εάν είναι άφθονη, είναι ότι θα υποφέρου­με ηθικά

ΑΚΑΘΑΡΣΙΕΣ: Εάν βρισκόμαστε στο κέντρο ακαθαρσιών, μας δείχνει την ανάγκη να βελτιώσουμε τον δικό μας τρόπο του ΕΙΝΑΙ. Εσωτερικές αλλαγές.

ΑΛΕΠΟΥ:  Συμβολίζει το διανοητικό.                                                                                                                     

ΑΛΟΓΟ (λευκό): Πνευματική άνοδος, φιλία, θρίαμβος. Ένα άλογο αφηνιασμένο δείχνει την κακή διαγωγή (συμ­περιφορά). Μια πτώση αλόγου μας λέει ότι πάμε προς τα πίσω, ότι πάμε άσχημα στο δρόμο. Αν το άλογο μας ξεφεύγει, σημαίνει ότι το ΕΙΝΑΙ δεν κυβερνά (ελέγχει) το φυσικό σώμα.

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ: Που μας αερίζει, πρέπει  ν' αναπαυθούμε φυσικά και σεξουαλικά.

ΑΝΘΗ: Συμβολίζουν τις αρετές της ψυχής. Ένα άνθος κίτρινο μπορεί να συμβολίζει κίνδυνο, αλλά επίσης μπορεί να δείχνει αλληγορικά ότι η σεξουαλική μετα­τροπή είναι σε καλό δρόμο.

ΑΡΝΙ: Συμβολίζει τον εσωτερικό ΧΡΙΣΤΟ, τον Υπέρτατο του εσωτερικού ανθρωπίνου ΕΙΝΑΙ.

ΑΡΧΕΣ: Εάν παρουσιαζόμαστε μπροστά  στις  αρχές (αστυνομία κτλ.) αυτό συμβολίζει ότι έχουμε οφειλές σε εκκρεμότητα με τον Θεϊκό Νόμο.

ΑΣΠΡΟ: Αυτό το χρώμα συμβολίζει την καθαρότητα.

ΑΣΤΕΡΙ: Εάν βλέπουμε αστέρι που πέφτει αυτό σημαί­νει ότι ένας διευθύνων θα πεθάνει. Εάν απομακρύνεται από εμάς σημαίνει ότι ο διευθύνων θα απομακρυνθεί από εμάς.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: Συμβολίζει τον θεϊκό Νόμο. Εάν μας πιά­νουν και μας βάζουν φυλακή, σημαίνει ότι θα πληρώ­σουμε μια οφειλή σε λίγο, με την ανώτερη Δικαιοσύνη ή το Νόμο του Κάρμα.

ΑΥΓΑ:  Εάν είναι σπασμένα, σημαίνει ότι χάνουμε δύνα­μη υλική ή πνευματική. Εάν από τα αυγά γεννιούνται πουλάκια αυτό δείχνει θετικές αλλαγές μέσα μας. Εάν τα αυγά είναι γερά, σημαίνει ότι θα λάβουμε κάτι.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ:  Σώμα αμαρτίας (φυσικό).

ΒΑΡΚΑ: Δείχνει το ενδιαφέρον για το άλλο μισό. Εάν βουλιάξει ξαφνικά, σημαίνει ότι αυτή η ένωση (γάμος) θα διαλυθεί. Εάν πλέει καλά, η συζυγική ένωση θα πάει καλά. Η βάρκα αλληγορήζει επίσης το κλειδί της Σεξου­αλικής Μαγείας στους Γνωστικούς.

ΒΑΤΡΑΧΟΣ:  Δείχνει την πιθανότητα εμποδίων.

ΒΙΒΛΙΟ:  Πρέπει να μάθουμε να πλησιάζουμε πιο κοντά σε θέματα πνευματικά ή υλικά. Εάν υπογράφουμε ένα βιβλίο είναι ότι κάναμε μια συμφωνία με την θεΪκότητα.

ΒΟΔΙ: Συμβολίζει την εγκράτεια, την μάχη, την δου­λειά. Πρέπει ν' αφιερωθούμε με περισσότερη προθυμία στις δραστηριότητες μας και τις πνευματικές μας προόδους.

ΒΟΥΝΟ: Μύηση. Μυητική πρόοδος-εξέλιξη. Εάν σκαρφα­λώνουμε, μας δείχνουν τον δρόμο.

ΓΑΙΔΑΡΟΣ: Συμβολίζει το διανοητικό στην αρνητική του μορφή. Αυτό μπορεί να θέλει να πη ότι μερικές σκέ­ψεις μας εγκλωβίζουν το διανοητικό μας.                                                        

ΓΑΝΤΙΑ: Πρέπει να επιδείξουμε διπλωματία προς τους ανθρώπους γύρω από μας με τους οποίους έχουμε καθη­μερινή επαφή. Εάν μας δίνουν ένα σιδερένιο γάντι, σημαίνει, ότι θα μας μεταχειριστούν σκληρά και οφεί­λουμε να συμπεριφερθούμε με περισσότερη πειθαρχία κι αυστηρότητα.

ΓΑΤΑ: Εάν η γάτα μας παρακολουθεί, σημαίνει ότι ο εσωτερικός Νόμος μας παρακολουθεί. Εάν μας επιτίθεται, είναι προδοσία από κοντινά μας πρόσωπα. Εάν μας δαγκώνει η προδοσία θα είναι οδυνηρή. Η γάτα επίσης συμβολίζει τον φιλοσοφικό Υδράργυρο της Αλχημείας.

ΓΕΝΝΗΣΗ:  Εάν βλέπουμε να γεννάται ο Υιός του Θεού, είναι σημάδι ότι ένα τέτοιο δράμα θα πραγματοποιηθεί σ' εμάς. Πρέπει να δώσουμε γέννηση στο Χρυσό Παιδί της Αλχημείας του Μεσαίωνα.

ΓΕΡΑΚΙ: Συμβολίζει το διανοητικό, συμβολίζει επίσης  το  ΕΙΝΑΙ.

ΓΕΦΥΡΑ: Εάν την βλέπουμε, μια κατάσταση επικίνδυνη, γειτονική. Εάν την διασχίζουμε, θα περάσουμε σε λίγο από ένα κίνδυνο. Εάν είναι σπασμένη είναι πιθανόν ότι θα περάσουμε από μια μεγάλη τραγωδία.

ΓΙΟΡΤΗ: Συνοδευόμενη με γέλια και χορούς σημαίνει τραγωδία. Εάν η γιορτή είναι μυστική, συμβολίζει την βεβαίωση εσωτερικών βαθμών.

ΓΛΥΚΟ: Αντιπροσωπεύει το γλυκό του Αλχημιστή, τη δουλειά στο Μεγάλο Έργο.

ΓΟΝΕΙΣ:  Συμβολίζει πιθανώς  τους  εσωτερικούς μας γονείς.

ΓΟΡΙΛΛΑΣ: Εάν μας παρακολουθεί και μας πιάνει ή αν μας σφίγγει δυνατά και δεν θέλει να μας αφήσει, αυτό μας λέει ότι το ζωώδες Εγώ μας, είναι πολύ δυνατό και θα μπορέσει να μας αποδυναμώσει τελείως, θα μας κάνει να πέσουμε.

ΓΥΜΝΙΑ: Να βλεπόμαστε γυμνοί συμβολίζει τη συκο­φαντία, πόνους και πίκρες.

ΔΕΝΤΡΟ: Ένα μεγάλο δέντρο με φύλλα είναι σύμβολο του ΕΙΝΑΙ του εσωτερικού Πατέρα που ζει στο εσωτερι­κό όλης της ανθρώπινης δημιουργίας. Ένα δέντρο χωρι­σμένο στα δύο σημαίνει ότι κάποιος θα εγκαταλείψει το δρόμο και το ιδανικό που είχε χαραχθεί, αλλά θα ξαναρχίσει να μάχεται εκ νέου γι' αυτό. Ένα ξεριζωμένο δέντρο σημαίνει, ότι η φυσική μας ζωή κι η πνευματι­κή θα είναι σύντομη. Ένα δέντρο με σμύρνα ή λιβάνι μας προσκαλεί για να μας καθαρίσει. Ένα δέντρο με ξερά φύλλα σημαίνει ότι θα ’χουμε αρρώστιες.

ΔΙΑΒΟΛΟΣ: Εάν μας δείχνουν διαβόλους μας ειδοποιούν για τα προσωπικά μας ελαττώματα.

ΔΙΚΗ: Δικαστήκαμε από τον εσωτερικό Νόμο. Μας λείπει η απόφαση.

ΔΟΝΤΙ: Πτώση δοντιού δείχνει πνευματική τραγωδία ή αρρώστια. Πτώση ενός τραπεζίτη σημαίνει θάνατο.

ΔΡΟΜΟΣ: (Λιθόστρωτος οδός). Εάν είμαστε επάνω, ση­μαίνει ότι είμαστε στο δρόμο της ζωής και σύμφωνα με τον τρόπο που βλέπουμε τον δρόμο, αυτή η οδός είναι έτσι, όπως η ζωή θα μας μιλήσει.

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ: Βλέποντας μια γυναίκα έγκυο ή τον εαυτό μας, θα μας συμβεί μια κατάσταση ενοχλητική.

ΕΔΑΦΟΣ: Που υποχωρεί κάτω από τα πόδια μας, μας δείχνει ότι κάνουμε ένα λανθασμένο βήμα σε μια υλική ή πνευματική δραστηριότητα.

ΕΙΣΒΟΛΗ: Αυτό μας δείχνει ότι εάν δεν αυτοπαρατηρούμαστε θα μας κατέχει το ζωικό εγώ.

ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ:  Σύμβολο του λόγου.

ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ: Σκέψεις που γυρίζουν στο διανοητικό                                                                               

ΕΝΔΥΜΑΤΑ: Εάν βαδίζουμε με τα εσώρουχα, αυτό μας προειδοποιεί ότι πλησιάζουν  καταστάσεις δύσκολες, πνευματική γύμνια.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: (εργαστήριο). Δουλειά εσωτερική να πρα­γματοποιηθεί.

ΕΡΜΗΣ:  Σύμβολο της σεξουαλικής ενέργειας.

ΕΡΩΔΙΟΣ:  (πουλί  Αφρικής)  Συμβολίζει  την  ηθική ομορφιά.

ΖΑΧΑΡΩΔΗ: Εάν τα τρώμε, θα έχουμε πίκρες ή ικανο­ποιήσεις.

ΖΩΑ: Που μας επιτίθενται, σημαίνει ότι μας επιτίθε­νται τα προσωπικά μας ελαττώματα κι αδυναμίες.

ΘΑΛΑΣΣΑ: Με σειρές κυμάτων, είναι απαραίτητο να μετατρέψουμε τις σεξουαλικές ενέργειες. Κυματώδης, αυτό μας δείχνει ότι δεν υπάρχει κυριαρχία στο πάθος.

ΘΑΝΑΤΟΣ: Πρόσκληση να περάσουμε από τον ψυχολογικό  θάνατο.

ΘΕΙΑΦΙ: Σύμβολο της ερωτικής φλόγας.

ΘΥΕΛΛΑ: Συμβολίζει πόνο και καταστροφή.

ΙΝΔΙΑΝΟΣ: Εάν μας επιτίθεται, είναι αντιπροσωπεία του ψυχισμού μας (στο αστρικό επίπεδο) σε δράση.

ΚΑΚΤΟΣ:  Η Χριστική μας Θέληση.

ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ: Εάν κτυπάει, είναι κάλεσμα να διασχίσου­με το μονοπάτι του φωτός, το ίσιο δρόμο. Εάν το κρα­τάμε στο χέρι μας, σημαίνει ότι πρέπει να κρατηθούμε στη γραμμή του ζεύγους χωρίς μοιχεία.

ΚΑΝΤΗΛΙ: Αν είναι αναμμένο αυτό σημαίνει, ότι μια πνευματική δραστηριότητα πραγματοποιείται μέσα μας. Εάν είναι σβηστό, πρέπει να δραστηριοποιήσουμε την πνευματική μας ζωή.

ΚΑΠΕΛΛΟ: Εάν μας το δίνουν και το φοράμε, σημαίνει ότι θα κάνουμε σε λίγο ένα ταξίδι.

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ: Εάν τις τρώμε, θά ‘χουμε σε λίγο πόνους.

ΚΑΡΒΟΥΝΑ: Εάν είναι αναμμένα, μας δείχνουν τις σε­ξουαλικές δυνάμεις σε δράση, που μπορεί να είναι πάθη ή ένας τύπος δύναμης ελεγχόμενης. Επίσης συμ­βολίζουν και τους πειρασμούς.

ΚΑΡΧΑΡΙΑΣ: Που μας παρακολουθεί μέσα στο νερό, εί­ναι ότι μας βοηθούν να πεθάνουμε ψυχολογικά μέσα στα νερά της μετατροπής.

ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ: Εάν κάνουμε μπάνιο,  αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ψάξουμε για τον καθαρισμό μας.

ΚΑΣΤΡΟ: Πνευματική ανύψωση, δουλειά άλλων ζωών.

ΚΕΡΑΤΑ: Εάν είναι γεμάτα φρούτα, τροφές, μπιζού, αυτό δείχνει αφθονία υλική ή πνευματική για το προ­σεχές μέλλον.

ΚΙΤΡΙΝΟ:  Συμβολίζει την πνευματική γνώση.

ΚΛΕΙΔΙ: Εάν μας δίνουν κλειδιά, μας μιλούν για την σεξουαλική μαγεία.

ΚΟΚΚΙΝΟ: (φωτεινό). Συμβολίζει την πνευματική άνοδο.

ΚΟΚΟΡΑΣ: Εάν τον σκοτώνουμε και ξαναζωντανεύει, μας δείχνει ότι δουλεύουμε με το πάθος.

ΚΟΡΑΚΙ: Συμβολίζει το διανοητικό.

ΚΟΥΚΟΣ: Σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε περισσό­τερο επάγρυπνοι στην καθημερινή μας ζωή. Ανάγκη να διατηρούμε σε κάθε στιγμή την κατάσταση της αυτοπαρατήρησης.

ΚΡΥΠΤΗ: Εάν βλέπουμε κρύπτη με μούμια ή μια εικόνα στο εσωτερικό, πρέπει να ξαναπάρουμε στην ιδιοκτησία μας (την κτήση μας) πνευματικές αξίες που έχουμε αφομοιώσει, στις προηγούμενες υπάρξεις μιας περασμέ­νης ζωής.

ΚΥΚΝΟΣ: Σύμβολο του Αγίου Πνεύματος.

ΚΥΝΗΓΙ: Εάν λαμβάνουμε μέρος σε κυνήγι σημαίνει ότι οφείλουμε να κυνηγήσουμε τα ελαττώματα και τα ψυχο­λογικά μας ακόλουθα.

ΚΥΠΕΛΟ: (κούπα) Μας δείχνει ότι πλησιάζουν προβλή­ματα διαφορών ειδών. Εάν είναι χρυσή και πίνουμε από αυτήν σημαίνει ότι πρέπει να γνωρίσουμε και να πραγ­ματοποιήσουμε την επιστημονική αγνότητα. Εάν είναι σκουριασμένη η σεξουαλικότητα μας συσσωρεύει κατώτερα πάθη.

ΛΑΣΠΗ: Εάν βαδίζουμε μέσα, μας προειδοποιούν για δυσκολίες που πρόκειται να έλθουν.

ΛΑΧΕΙΟ: (κλήρος) Εάν κερδίζουμε, είναι ότι ο νόμος θα μας πληρώσει σύντομα κάτι που μας οφειλή.

ΛΕΟΝΤΑΡΙ: Συμβολίζει τον εσωτερικό Νόμο (δικαστήριο) Εάν το λιοντάρι είναι εξαγριωμένο και μας ακολουθεί, μας δείχνει ότι έχουμε μια οφειλή σε εκκρεμότητα με την θεΪκότητα.

ΜΑΛΛΙΑ: Μαλλιά ξεριζωμένα από κάποιον ή εάν μας τα τραβάνε (ξεριζώνουν) συμβολίζει  τις προκαταλήψεις (προλήψεις) που πρέπει να νικήσουμε.

ΜΑΝΓΚΟ: (φρούτο πράσινο). Πρέπει να περιμένουμε πριν πραγματοποιήσουμε αυτό που σχεδιάζουμε (να κάνουμε). Φρούτα  ώριμα που  τα  τρώμε,  είναι  η  στιγμή  να κάνουμε αυτό που ευχόμαστε ( επιθυμούμε).

ΜΑΡΟΥΛΙ:  Συμβολίζει την Μαύρη Μαγεία.

ΜΑΣΤΙΓΙΟ: Γνωστική θέληση.

ΜΑΥΡΟ: Αντιπροσωπεύει τους σκοτεινούς αλλά επίσης τον ψυχολογικό θάνατο

ΜΑΧΑΙΡΙ: Όταν μας το δίνουν ή μας παρακολουθούν με μαχαίρι,  σημαίνει ότι πρέπει να τελειώνουμε με τις αδυναμίες μας.

ΜΑΧΗ: Εάν μαχόμενα εναντίον κάποιου αυτό μας δείχνει ότι πρέπει να παλέψουμε εναντίον του ψυχολο­γικού Εγώ.

ΜΕΛΙΣΣΕΣ: Που δουλεύουν ασταμάτητα, σημαίνει ότι δεν πρέπει να χάνουμε καιρό. Είναι επείγον να κάνουμε μεταβολή μέσα μας. Εάν οι μέλισσες μας τσιμπούν, μας προειδοποιούν ότι αφηνόμαστε να μας επιτίθενται κα­κές σκέψεις. Εάν τις βλέπουμε να δουλεύουν μέσα στις κυψέλες τους, μας προσκαλούν να δουλέψουμε μέσα στο εργαστήρι της σεξουαλικής Αλχημείας,.

ΜΗΧΑΝΗ: Το φυσικό σώμα. Αν κάνουμε επισκευές, είναι σημάδι ότι κάτι λειτουργεί άσχημα στο σώμα μας.

ΜΟΣΧΑΡΙ: Συμβολίζει το ΧΡΙΣΤΟ. Ανώτερες δυνάμεις.

ΜΠΑΛΤΑΣ: Αν μας δείχνουν έναν μπαλτά, αυτό θέλει να πει ότι πρέπει να αποκεφαλίσουμε τα λάθη μας.

ΜΠΑΝΙΟ:  Εάν κάνουμε ένα μπάνιο είναι ότι μας προει­δοποιούν πως πρέπει να εξαγνιστούμε, να κα8αρισ0ούμε ψυχολογικά. Είναι επίσης μια πρόσκληση να δουλέψουμε στα μυστήρια της Γνωστικής σεξουαλικής Αλχημείας.

ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ: Συμβολίζει την σπονδυλική στήλη. Εάν μας δείχνουν ένα μπαστούνι οφείλουμε να πάρουμε στην κα­τοχή μας την ράβδο των προφητών. Πρέπει ν ανεβάσουμε την Ιερή Φωτιά στην σπονδυλική μας στήλη κατά την διάρκεια της σεξουαλικής μετατροπής.

ΝΑΟΣ:  Ο εαυτός μας.

ΝΑΟΣ: (καθεδρικός) Εάν είναι αργυρός, αυτό δείχνει τον Ναό της Ψυχής.

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ: Εάν είμαστε μέσα, αυτό σημαίνει ότι μας προσκαλούν να ψάξουμε να βρούμε τον ψυχολογικό εσω­τερικό θάνατο, την εσωτερική μετατροπή.

ΝΕΡΟ: Εάν αναβλύζει ή  ξεχειλίζει από ένα φράγμα, σημαίνει ότι σύντομα θα έχουμε δυσκολίες. Εάν πεθαίνει πολύς κόσμος από πνιγμό, σημαίνει ότι πολλά ψυχο­λογικά ακόλουθα θα πεθάνουν χάρη στην δύναμη της Αλχημείας. Εάν το νερό βγαίνει από ένα βράχο, είναι σημάδι να κάνουμε πρακτική την επιστημονική αγνό­τητα. Εάν ένα ρεύμα νερού δεν μας επιτρέπει να ανε­βούμε στην επιφάνεια των κυμάτων και πνιγόμαστε, ση­μαίνει ότι στη ζωή μας μπορεί να υπάρξει μια μεγάλη αποτυχία. Ήρεμα νερά σημαίνουν πάθη εν ηρεμία. Βρώμικα νερά προμηνύουν αρρώστια ή πίκρες. Εάν κάνου­με μπάνιο σε καθαρό νερό σημαίνει καλή υγεία ή ότι μας προσκαλεί στην μετατροπή.

ΝΤΟΜΑΤΕΣ: Εάν τις τρώμε, σημάδι προσεχούς πόνου για το φυσικό σώμα.

ΞΙΦΟΛΟΓΧΗ: Εάν μας δείχνουν ξιφολόγχη αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πεθάνουμε εσωτερικά και να μετατραπού­με ψυχολογικά.

ΟΜΠΡΕΛΑ: Προστασία θεϊκή.

ΟΠΛΑ: Εάν τα φέρουμε, μας προσκαλούν να αγωνιζόμα­στε ψυχολογικά, ή ότι δα έχουμε προσεχώς μια λογο­μαχία.

ΟΥΡΑ: Όταν ουρούμε μας καλούν να κατεβούμε στην ενά­τη σφαίρα.

ΟΥΡΑΝΟΣ: Άσπρος, ανάληψη, πάμε προς το Φως. Μαύρος ουρανός, κοιμισμένη συνείδηση,  προκαταλήψεις ή ότι πηγαίνουμε προς τα σκοτάδια.

ΟΡΝΙΟ: Που μας επιτίθεται στο νερό είναι σύμβολο ότι είμαστε πολύ απορροφημένοι από το ζωικό Εγώ.

ΠΑΓΟΣ: (χιόνι) Δοκιμασίες, προβλήματα,  σεληνιακό κρύο.

ΠΑΙΔΑΚΙΑ: Στο εσωτερικό θερμοκοιτίδων, συμβολίζουν τα ανθρώπινα ελαττώματα.

ΠΑΙΔΙΑ: Μερικά μέρη του ΕΙΝΑΙ ή εγωικά στοιχεία.

ΠΑΝΘΗΡΑΣ: Όταν βλέπουμε Πάνθηρα, δείχνει ότι οι ερω­τικές φωτιές είναι πολύ ατίθασες και ότι το άτομο πρέπει να δαμάσει και να εκπαιδεύσει (μορφώσει) την σεξουαλικότητα του.

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ: Μας προειδοποιούν για μελλοντικά ταξίδια. Εάν είναι λευκά, βαδίζουμε με πνευματική ισορροπία. Εάν είναι μαύρα σημαίνει ότι πρέπει να εξαγνιστούμε, Εάν βαδίζουμε χωρίς παπούτσια, είναι επειδή είμαστε ένα πνευματικό έμβρυο. Εάν βαδίζουμε με ένα μονό παπούτσι δείχνει ότι προχωράμε άσχημα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Που μας μιλά, είναι η Θεϊκή μας Μητέρα που μας συμβουλεύει.

ΠΕΛΕΚΥΣ: Εάν μας δείχνουν έναν πέλεκυ σημαίνει ότι πρέπει να αποκόψουμε τα ελαττώματα μας.

ΠΕΝΝΑ: Επίχρυση συμβολίζει το φιλοσοφικό μολύβι των Αλχημιστών, σε σχέση με τα φαλλικά σύμβολα.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Άσπρο, αντιπροσωπεύει το ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ.

ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ: Εάν βλέπουμε, σημαίνει ότι θα λάβουμε χρήματα σε λίγο. Εάν φεύγουν τα περιττώματα μέσα στο νερό θα λάβουμε χρήματα, αλλά δεν θα επωφεληθούμε. Εάν αισθανόμαστε ότι αποπατούμε και βλέπουμε τα πε­ριττώματα, μας ζητούν να εξαλείψουμε τα ελαττώματα μας. Εάν η πλάτη μας είναι σκεπασμένη με περιττώματα θα μας πάρουν χρήματα.

ΠΗΓΑΔΙ: Μεταβολή, πρακτική της Αλχημείας. Με βρώμι­κα νερά, πρέπει να δουλεύουμε το σεξουαλικό μας σπέρμα χάρις στην Γνωστική επιστήμη που μας διδάσκει η Αλχημεία ή Σεξουαλική Μαγεία.

ΠΙΚΡΑ: (πικρά) Το να μας δίνουν να τρώμε κάτι πικρό μπορεί αλληγορικά να σημαίνει ότι θα έχουμε μια ικα­νοποίηση. Αυτό μπορεί επίσης να σημαίνει ότι θα μας παρουσιαστεί ένα συναίσθημα πικρό.

ΠΟΔΗΛΑΤΟ: Εάν κάνουμε ποδηλασία χωρίς να πέφτουμε, αυτό δείχνει ότι έχουμε πνευματική και ψυχολογική ισορροπία. Εάν πέφτουμε, σημαίνει  ότι  οδηγούμεθα λανθασμένα.

ΠΛΟΙΟ: (κοσμικό) Συμβολίζει την θεϊκή βοήθεια. Μας προσκαλούν να γίνουμε ανώτεροι, να πραγματοποιήσουμε μια εσωτερική μετατροπή.

ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ: Εάν είμαστε ντυμένοι στρατιώτες σημαί­νει ότι πρέπει να πολεμήσουμε με το ζωώδες Εγώ.

ΠΟΛΕΜΟΣ: Εάν είμαστε στον. πόλεμο, είναι σημάδι ότι οφείλουμε να πολεμήσουμε τις εσωτερικές μας αδυνα­μίες. Εάν υπάρχουν αεροπλάνα και βομβαρδισμοί, υπά­ρχουν άνθρωποι που σκέπτονται αρνητικά για μας και μας στέλνουν κακές δονήσεις. Εάν πληγωθούμε από βόμ­βα, αυτό δείχνει ότι οι συκοφαντίες θα μας πειράξουν βαθύτερα.

ΠΟΡΤΑ: Εάν ανοίγουμε πόρτες στην διάρκεια ενός ον­είρου, μας δείχνει ότι θα βρεθεί για μας η λύση πο­λυάριθμων προβλημάτων ή επίσης ότι θα περάσουμε σε άλλα επίπεδα της Συνείδησης.

ΠΟΡΤΑΚΙ: Σημαίνει ότι πρέπει να προσπαθήσουμε για να κτίσουμε την κατοικία του εσωτερικού μας Πατέρα, του ΕΙΝΑΙ.

ΠΟΤΑΜΙ: Με ψάρια είναι σημάδι καλής υγείας. Εάν το ρεύμα μας εμποδίζει να φθάσουμε στην άλλη όχθη, μας δείχνει η ζωή θα προσπαθήσει να μας παρασύρει. Εάν δεν κάνουμε υπερπροσπάθειες θα παρασυρθούμε από το ρεύμα της καθημερινής ζωής.

ΠΟΥΛΙΑ: Ωραίων χρωμάτων, είναι δάσκαλοι της Λευκής Αδελφότητας που μας βοηθούν. Μαύρα πουλιά είναι τα Εγώ. Εάν μας επιτίθενται είναι κακές (διαβολικές) σκέψεις. Τα μαύρα πουλιά ή τα κοράκια μπορεί να μας προσκαλούν να πεθάνουμε ψυχολογικά και να περάσουμε από το φιλτράρισμα της Αλχημείας, μέχρι να διυλίσουμε τα σεξουαλικά νερά.

ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ: Σημαίνει ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να κτίσουμε  την  κατοικία του θεϊκού μας Πατέρα, του ΕΙΝΑΙ.

ΠΡΟΣΩΠΟ: Παραμορφωμένα, συμβολίζουν τα ελαττώματα ή τα ψυχολογικά Εγώ.

ΠΥΡΓΟΣ: Εάν καταρρέει, ένας μεγάλος διευθύνων θα πέ­σει ή θα πεθάνει.

ΠΥΡΣΟΣ: Η Ιερή Φωτιά, η ονομαζόμενη από τους Ινδούς Κουνταλίνι, μπορεί να είναι ήδη ξύπνια σαν αποτέλε­σμα της πρακτικής της Αλχημείας.

ΡΑΝΤΟ (ΣΧΕΔΙΑ): Εάν το κατασκευάζουμε και πλέουμε με αυτό, σημαίνει ότι δουλεύουμε στα μυστήρια της Σεξου­αλικής Αλχημείας.

ΡΟΛΟΪ: (χειρός) Πρέπει να πραγματοποιήσουμε πιο γρή­γορα αυτό που κάνουμε. Στο πνευματικό επίπεδο, ση­μαίνει ότι δεν πρέπει να χάνουμε χρόνο για να βελτι­ώσουμε τον ψυχισμό μας.

ΡΟΥΧΟ:  Μπλε ουρανί, κάλεσμα στην Αγάπη.

ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ: Συμβολίζει το σπιράλ (ελικοειδές)   μερικές φορές είμαστε καλά και μερικές φο­ρές άσχημα. Επίσης σύμβολο των επιστροφών που πραγ­ματοποιεί η ψυχή σ' αυτόν τον ερχομό στον τόπο των δακρύων, ή του Σαμσάρα.

ΣΑΝΔΑΛΙΑ: Προετοιμαζόμαστε για το πνευματικό μονοπάτι.

ΣΕΙΣΜΟΣ: θα υπάρξουν πολλές αλλαγές  ευνοϊκές ή δυσμενείς.

ΣΕΝΤΟΝΙΑ: Λευκά συμβολίζουν την θεϊκή προστασία.

ΣΗΡΑΓΓΑ: Αν βαδίζουμε μέσα σε μια σήραγγα, σημαίνει ότι 8α δοκιμαστούμε σύντομα από την θεΪκότητα ή από τους Δασκάλους της μυητικής σοφίας.

ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ: Εάν είμαστε τυλιγμένοι μέσα σε σύρμα αγκαθωτό αυτό σημαίνει ότι σχεδιάζουν γύρο από εμάς ραδιουργίες, συκοφαντίες διαπληκτισμούς, σε σχέση μ' εμάς.

ΣΚΑΛΑ: Μυητικός δρόμος, αξίες του εσωτερικού μας ΕΙΝΑΙ.

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ: Εάν τα βλέπουμε μπροστά μας ή εάν τα ανεβαίνουμε αυτό σημαίνει βαθμούς της συνείδησης που έχουμε κερδίσει.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Οι αστρικές λάρβες μας επιτίθενται. Επίσης από μαύρες αστρικές δυνάμεις.

ΣΚΥΛΟΣ: Φίλος. Σύμβολο εντιμότητας. Σεξουαλικό έν­στικτο. Σκύλος ειρηνικός, σημαίνει ειλικρινή φίλια, ένας φίλος που θα μας βοη8ήσει. Σκύλος επικίνδυνος σημαίνει ότι κάποιος μας μιλά για κρυφούς εχθρούς. Σκύλος αλσατικός που επιτίθεται σημαίνει ότι ο Νόμος είναι εναντίον μας. εχουμε κάρμα να πληρώσουμε. Σκύ­λος που επιτίθεται και δαγκώνει είναι ένας φίλος που θα μας επιτεθεί και 8α μας βλάψει.

ΣΠΑΘΙ: Εάν το κρατάμε στο χέρι, είναι σύμβολο εξου­σίας στους εσωτερικούς κόσμους και του αστρικού κό­σμου. Εάν δεχόμαστε ένα σπαθί, σημαίνει ότι πρέπει να δουλέψουμε με το μέσον της Αλχημείας του Σεξ.

ΣΠΟΡΟΙ: Συμβολίζουν την σεξουαλική σπορά πρέπει να ψάξουμε να βρούμε την αγνότητα.

ΣΤΑΥΡΟΣ: Συμβολίζει το ζευγάρι, την Ουσία, τον πόνο. επίσης είναι ένα σύμβολο σεξουαλικό αντιπροσωπεύει τέλος την υπευθυνότητα.

ΣΤΑΥΡΩΣΗ: Εάν βλέπουμε ή εάν μας σταυρώνουν αυτό δείχνει ότι μας καλούν να ζήσουμε πνευματικά αυτό το δράμα  και πρέπει να  προετοιμαστούμε  ψάχνοντας τη Γνώση.

ΣΤΑΦΥΛΙΑ: Πόνος, πίκρες, σεξουαλική  μετατροπή.

ΣΤΑΧΤΕΣ: Σημαίνουν ότι πρέπει να ξεθάψουμε τις παλι­ές αναμνήσεις, που δεν έχουν παρά λίγη σημασία ή ότι πρέπει να ελαττώσουμε σε στάχτη, το ζωικό Εγώ.

ΣΤΡΑΤΟΣ: Εάν είναι εναντίον μας, συμβολίζει την αυστηρότητα του Θεϊκού Νόμου (Δικαιοσύνη).

ΣΥΝΝΕΦΑ: Γκρίζα ή σκοτεινά συνείδηση  κοιμισμένη.

ΣΥΚΑ: Εάν τα βλέπουμε, ή μας δίνουν, μας δείχνουν ότι πρέπει να ξαναδούμε την σεξουαλική μας ζωή.

ΣΦΑΙΡΕΣ: Συμβολίζουν τις κακές σκέψεις ή κακές δονήσεις.

ΤΑΥΡΟΣ: Που μας επιτίθεται, αντιπροσωπεύει, τα ψυχι­κά ακόλουθα του θυμού.

ΤΑΞΙΔΙ: Εάν ταξιδεύουμε ανά τον κόσμο, εισερχόμα­στε στον εσωτερισμό.

ΤΙΓΡΗΣ: Σε δράση, βοήθεια των Δασκάλων της Λευκής Αδελφότητας στο εσωτερικό επίπεδο.

ΤΟΞΟ: Εάν το κρατάμε στο χέρι μας, σημαίνει ότι πρέπει να καταστρέψουμε το ζωικό Εγώ, με τα βέλη ή τόξα της υπερσεξουαλικότητας. Εάν πολλά βέλη έχουν καρφωθεί στο σώμα μας είναι το σημάδι ότι πεθαίνουμε ψυχολογικά.

ΤΡΟΦΙΜΑ: Εάν μας φέρνουν πολλά τρόφιμα αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα ‘χουμε προσεχώς στέρηση τροφής. Αυ­τό μπορεί επίσης να σημαίνει ότι δεν προσέχουμε κα­λά (αρκετά) την υγεία μας και ότι έχουμε κακή δια­τροφή.

ΤΣΑΝΤΑ: (βαλιτσάκι χειρός) Συμβολίζει το μυστικό ΑΖF, το κλειδί της Σεξουαλικής Μαγείας.

ΤΣΙΜΕΝΤΟ: Εάν ετοιμάζουμε τσιμέντο ή βλέπουμε ότι μας μας το ετοιμάζουν, αυτό δείχνει την αναγκαιότητα .να δουλέψουμε το σεξουαλικό σπέρμα σύμφωνα με την σεξουαλική Αλχημεία.

ΤΥΦΛΟΣ: (τυφλότητα). Εάν είμαστε τυφλοί, σημαίνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα και ότι ζού­με με την συνείδηση κοιμισμένη.

ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ: Σύμβολο της σεξουαλικής  ενέργειας.

ΥΠΝΟΣ: Εάν βλέπουμε επανειλημμένα ότι κοιμόμαστε σ' ένα κρεβάτι, μας προειδοποιούν ότι μας κυβερνά η τεμπελιά. Μας προσκαλούν στην δραστηριότητα.

ΥΠΟΚΑΜΙΣΟ: Χρωματιστό κίτρινο, σημαίνει  αλλαγές στο διανοητικό μας. Εάν είναι σχισμένο, αυτό δείχνει την αναγκαιότητα της αλλαγής του τρόπου της ψυχολο­γικής σκέψης.

ΥΦΑΣΜΑ: Σε χρώμα ανοιχτό ουρανί-μπλε, το κάλεσμα της αγάπης.

ΦΑΚΟΙ: (φωτογραφικοί κτλ.). Εάν μας δίνουν φακούς ή φωτογραφικές μηχανές, αυτό δείχνει ότι πρέπει να αναπτύξουμε την ψυχολογική μας ικανότητα της αυτοπαρατήρησης.

ΦΙΔΙ: Χρωματιστό αντιπροσωπεύει την Θηλυκή μορφή του Θεού μέσα μας, την Θεϊκή Μητέρα Κουνταλίνι. Φίδι που σφυρίζει, σημαίνει ότι πρέπει να δουλεύουμε με τα Μυστήρια του Φιδιού ή με άλλα λόγια με τον Ταντρισμό (Σεξουαλική Μαγεία)

ΦΟΡΤΗΓΟ: (νταλίκα ή μισή ρυμούλκα) σημαίνει τον Ταντρισμό ή μεγάλο όχημα ινδικό, αναφέρεται στα Μυστή­ρια της σεξογιόγκας.

ΦΥΓΗ: Εάν δραπετεύουμε από το μέρος που είμαστε φυ­λακισμένοι, αυτό δείχνει την αναγκαιότητα να απελευθερωθούμε πνευματικά σ' αυτήν την ύπαρξη.

ΦΥΛΑΚΗ: Εάν μας φυλακίζουν, αυτό σημαίνει ότι σε λίγο θα πληρώσουμε οφειλές που έχουμε με την θεΪκότητα, πιθανώς με πόνο.

ΦΩΤΙΑ: Εάν πέφτει από τον ουρανό, είναι μια θεϊκή τιμωρία.

ΨΑΡΕΜΑ: Εάν ψαρεύουμε και δεν πιάνουμε τίποτε, εί­ναι σημάδι που το ζωικό Εγώ μας κρατάει πολύ απορρο­φημένους.

ΨΑΡΙ: Ζωή, αφθονία, βαθμός εσωτερικός. Εάν το τρώμε δα έχουμε αφθονία τροφίμων. Ψάρι ψόφιο, σύμβολο αρρώστιας.

ΨΩΜΙ: Που μας προσφέρουν να φάμε, δείχνει ότι τρεφόμαστε από σοφία. Εάν το άτομο πραγματοποιεί την σεξουαλική Αλχημεία, του δείχνουν ότι οι σεξουαλικές μετατροπές πάνε σε καλό δρόμο.

ΧΕΛΙΔΟΝΙ: Συμβολίζει την θεϊκή βοήθεια που έρχεται άμεσα (αμέσως).

ΧΕΛΩΝΑ: Πνευματική βραδύτητα. Τεμπελιά.

ΧΟΙΡΟΙ: Συμβολίζουν τα ψυχολογικά ελαττώματα σε σχέση με την Λαγνεία ή ζωική ευχαρίστηση σεξουαλικού τύπου.

ΧΟΡΟΣ: Εάν χορεύουμε και γελάμε πολύ, αυτό δείχνει ότι σε λίγο θα είμαστε στο μέσον μιας μεγάλης τρα­γωδίας.

ΧΤΑΠΟΔΙ: Που μας επιτίθεται στο νερό είναι το σύμ­βολο ότι είμαστε απορροφημένοι από το ζωικό Εγώ.

ΧΩΡΙΣΜΟΣ: Συμβολίζει συμφωνία με το Νόμο.

Α.Δ. Samael Aun Weor (απόσπασμα από το «Όνειρα και Ερμηνεία»)